Wykonujemy badania sozologiczne, sporządzamy ekspertyzy w zakresie oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, przeprowadzamy analizy środowiskowe oraz rekomendujemy ewentualny wybór metody remediacji.

Ocenę stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i badania sozologiczne sporządza się:

  • dla inwestycji mogących na nie negatywnie oddziaływać (np. autostrady i drogi ekspresowe, stacje paliw, składowiska odpadów, itp.),
  • na etapie poprzedzającym kupno nieruchomości zlokalizowanej na terenach poprzemysłowych,
  • w celu oszacowania wpływu istniejącej infrastruktury,
  • przy prowadzeniu remediacji gruntów.

Zakres badań sozologicznych (m.in. wiercenia geologiczne, pobór prób gruntu i wody podziemnej) jest uzależniony od wielu składowych, m. in. dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i od rodzaju przeznaczenia przyszłej inwestycji. W pierwszej kolejności przeprowadzamy z Klientem wywiad mający na celu określenie historii użytkowania terenu. Następnie uzgadniamy ilość i zakres badań gruntów i wody podziemnej, by potem przejść do analizy środowiskowej.

Wszystkie badania laboratoryjne gruntów i wody podziemnej wykonywane są w akredytowanym laboratorium.

Ilość i zakres substancji chemicznych poddanych analizie dostosowujemy indywidualnie dla każdej inwestycji.

Standardowo wykonywane są badania na obecność metali ciężkich oraz substancji ropopochodnych: suma benzyn (frakcja C6 – C12), zawartość olejów (frakcja C12 – C35) i indeks oleju mineralnego. W zależności od zapotrzebowania zakres analiz laboratoryjnych rozszerzamy m. in. o : grupę BTEX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), pestycydy, itp.

Zakres usług przy sporządzaniu opracowań środowiskowych:

  • wiercenia sozologiczne,
  • pobór prób gruntu i wody podziemnej,
  • transport prób do laboratorium,
  • badania laboratoryjne,
  • opracowanie ekspertyz wynikowych.

Wszystkie opracowania z zakresu geologii środowiskowej są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

GEO-EXPERTS Spółka Cywilna
ul. Wileńska 44a m. 71
94-011 Łódź (woj. łódzkie)